BAT - HASAG - MEWA
- - -
THE FLEDERMAUS TALE
Blad 1-1
04/08/2004/12/06/2016




Het verhaal van de vleermuis - Hasag en BAT
By Neil McRae


Nederlandse vertaling Wim van der Velden

Ik ben een een de overdruklamp verzamelaar en onderzoeker. Ik heb een voorbijgaande kennis van kooktoestellen maar dat is hoofdzakelijk omdat heel wat lampfabrikanten ook kooktoestellen maakten zodat er een gemeenschappelijk belang is in de bedrijven die deze dingen maakten die wij verzamelen.
Nochtans steekt mijn onderzoekbasis zo gelieve met me aan te dragen aangezien dit is een saga van bedrijfmachinations maar van het standpunt van lamponderzoekers moet worden verteld aangezien dit de enige manier is ik het kan doen.

Na oorlogse BAT No:3

Fledermaus is niet alleen een opera maar was ook het handelsembleem van een lampmaker in Duitsland. In Engeland bracht dit bedrijf lantaarns en kooktoestellen als producten van BAT op de markt.
De saga van dit beeldmerk en waar het werd gebruikt en door welk bedrijf is vreemd en ingewikkeld en koste veel uitzoekwerk en zelfs nu ben ik niet zeker van dat we het precies hebben kunnen herstellen maar desondanks geef ik een idee van het gebeuren en waarom.

Wij beginnen in de recente twintiger jaren met een ongelukkig huwelijk. Na de eerste wereldoorlog heeft Duitsland ernstige financiële problemen en in de late twintiger jaren werd de duitse industrie gedwongen tot eerder ondenkbare fusies en wederzijdse projecten.

Één dergelijk gezamenlijk project was het patenteren in 1927 en 1928 van een lantaarn. Dit is de bekende lantaarn Petromax die in de meeste landen is gebruikt en in heel wat eveneens gekopieerd. De gezamenlijke patenthouders waren vier van de belangrijkste duitse lamp en kooktoestellen fabrikanten.
De vier waren:
- Jacob Hirschhorn Aktien Gesellschaft,
- Continentaal - Licht und Apparatebau Gesellschaft
- Hugo Schneider Aktien Gesellschaft en
- Ehrich & Graetz Aktien Gesellschaft.

Hier wijk ik af van de orginele tekst. De twee patenten beschrijfen een lantaarn die NIET DE Petromax lantaarn is ! Probleem is dat DE Petromax lantaarn niet bestaat (als patent). De lantaarn is een evolutie van verschillende onderdelen. De twee patenten : DE461698 en DE513988 zijn hierover duidelijk. Met dank aan: Anton Kaim.

Er waren nog twee andere lampfabrikanten in Duitsland die ook overdrukprodukten maakten. Dit waren firma's Stuebgen en Standaardlicht AG.
De bedrijven waarin wij geinteresseerd zijn, zijn: Hugo Schneider en Stuebgen maar ik dwaal af. Er waren duidelijk financiële manoeuvres gaande en in 1928 lijkt het erop dat Ehrich & Graetz Hirschhorn opkoopt.
Dit gaf Ehrich & Graetz twee bekende merknamen. Hun eigen merk Petromax en het merk Aida van Hirschhorn.
Dus uit het gezamlelijke project van vier slokte er een de ander op en waren er nog maar drie.

Ondertussen schijnen Stuebgen en Standard zich gedeist gehouden te hebben en vermeden zo een agressieve overname.
In 1935 gebruikte Stuebgen Fledermaus voor het eerst als handelsnaam en een jaar later in 1936 registreerd het BAT als handelsnaam.


HASAG fabriek


Het logo van Hugo Schneider

De duistere zijde.
In 1938 bereidt Duitsland zich voor op een oorlog en er is druk van de nationale overheid voor efficiency en oorlogsproductie. De oude familiefirma van Stuebgen wordt overgenomen door Hugo Schneider.
Zo worden het merk HASAG van Hugo Schneider en BAT van Stuebgen onderdeel van hetzelfde bedrijf. Slecht volk? JA. Nadat de tweede oorlog over was werd Hugo Schneider door het oorlogstribunaal veroordeelt voor oorlogsmisdaden. Specifiek voor het gebruik van slavenarbeid, (dwangarbeiders). De fabriek wordt ontmanteld, met de grond gelijk gemaakt.

Nu hebben we in theorie een paar losse merken, HASAG en BAT.
Het oorlogstribunaal was echter milder voor andere direkties waaronder de familie Stuebgen.
Zij werden niet vervolgd en beheerde nog de fabriekslokaties van BAT in Erfurt buiten Leipzig. Ze slaagden erin zich "elegant" terug te trekken.

Nu komt wat aardrijkskunde in het verhaal. De fabriek van BAT was in Erfurt net buiten Leipzig en slechts een paar kilometer verwijderd van de HASAG lokatie. Het gehele gebied was echter door Rusland bezet.
Volgens de overlevering nu wordt voor het opblazen van de HASAG fabrieken het machine park door het russische leger in beslag genomen en afgevoerd.


Zie ook: HASAG
We zijn nu geografisch in het latere Oost Duitsland. De waarschijnlijke lokatie waar de machines naartoe zijn gebracht is de Feuerhand lokatie in Beierfeld dat een andere kleine plaats is in de omgeving van Leipzig.
Het lijkt erop dat de oostduiste regering de lampproduktie in deze omgeving weer opneemt. Er is namelijk een continue fabrikatie van identieke lampen, dus gemaakt met dezelfde mallen, die loopt van 1920 tot midden jaren 50.


Hasag No:00

In 1949 duikt het logo van BAT weer op op een lantaren Ik (Neil) heb in mijn inzameling vier identieke lantaarns
1 - medio jaren '20, PIFCO gemaakt door HASAG
2 - een WW2 militaire HASAG
3 - een naoorlogse MEWA
4 - een naoorlogse Bat van 1949.
Dezelfde mallen zijn gebruikt voor alle vier de lampen !
Er zijn sommige zeer kleine wijzigingen in details maar het belangrijkste onderdelen en gietstukken zijn identiek.
Ook heb ik verscheidene HASAG lantaarns gezien die pre 1945 zouden moeten zijn maar in veel te goede staat om zo oud te zijn, zodat ik sterk de indruk heb dat de Oostduitse fabriek het merk HASAG tot ver in de ook jaren '50 gebruikte.

Tijdens de periode van het IJzeren Gordijn "drukte" economie eenvoudig handel door het gordijn heen. De Oostduitse overheid had de harde westelijke valuta nodig, zodat menig produkt, waaronder lampen, werden verscheept aan een Westduitse agent die toen de producten in het westen op de markt bracht.
In het midden van de jaren '50 voerde het Engelse bedrijf Veritas het product van BAT in het UK in. Dus als u een product gestempeld HASAG of BAT heeft is het geen een eenvoudige zaak om te zeggen wie het maakte en zeker niet wanneer.
Afhankelijk van de leeftijd van het stuk zou het om het even wie kunnen zijn van de verscheidene bedrijven die de merknamen in diverse tijden bezaten. Ik weet dat dit de kwestie niet heeft vereenvoudigd maar geschiedenis is zelden eenvoudig. Maar misschien voegt eea meer waarde toe aan een allerdaags produkt omdat men de achtergrond ervan kent. Althands hoop ik dit.


Bijna identieke lampen (links naar rechts) - HASAG, MEWA, MEWA, BAT

Copyright © Neil A McRae 2002 Copyright vertaling © Wim Van Der Velden & Ralph Schoeneborn 2004 Oorspronkelijk gepubliceerd in 2002 als "The Tale of the Little Flying Mouse" in Light International (Volume 5 Number 2).


Aantekeningen tav BAT in de Pressure Lamp Catalog:

De fa. Stübgen is in 1843 begonnen met de produktie van metalen huishoudelijke voorwerpen alsmede lamp onderdelen.
Het firmalogo de vleermuis wordt in 1892 geregistreerd en de naam "Fledermaus"in 1895. In 1904 wordt de franse naam CHAUVE-SOURIS geregistreerd. Beide namen worden vele jaren gebruikt voor "pit" verlichting. Verlichting dus met een katoenen pit en zonder overdruk. De naam BAT wordt in 1936 geregistreerd en ik ga er van uit dat alle BAT verlichting stamt uit de tijd na 1936.

Het lijkt erop dat in 1937 de firma wordt overgenomen door HASAG omdat in dat jaar de naam BAT her-geregistreerd wordt door Hugo Schneider.
Ik heb geen bewijs gezien van BAT overdruk verlichting van voor 1938 dus ga ik er van uit dat alle BAT overdrukverlichting van na 1938 is nadat de firma onder de invloed staat van Hugo schneider AG.

Uit een advertentie uit de "Ironmonger" van 1938 blijkt dat er een produkt gemaakt werd voordat de oorlog uitbrak. Het is onwaarschijnlijk dat er gedurende de oorlogsjaren overdrukverlichting gemaakt is omdat de fabriek in 1940 omgebouwd is op voor de produktie van munitie.

De familie Stübgen, Franz en Rudolf Stübgen en hun zwager Walter Bender, voerden tijdens de oorlogsjaren de direktie, hoewel de firma in 1942 door HASAG was overgenomen.
Na 1945 wordt de fabriek door de russen gesloten en alle Oost-Duitse lampen produktie wordt verplaatst naar VEB - Mewa - Nirona - Feuerhand in de Feuerhand fabriek in Beierfeld.
De HASAG mallen werden toen gebruikt voor MEWA en later BAT produkten. De meeste BAT verlichting die opduikt stamt uit deze latere periode, toen de oostduiste fabriek hun prudukten exporteerden buiten de door Rusland gekontroleerde grenzen.

Het is vrijwel zeker dat MEWA stormlantarens geproduceerd heeft met de, pre-1945, Nier - Feuerhand mallen echter met de merknaam BAT, omdat de naam Feuerhand geclaimd werd door de Nier familie die in 1945 gevlucht was naar West-Duitsland.
Ik ben veel dank verschuldigd aan Walter J. Stübgen, een ver familielid van Friederich August Stübgen de oprichter van de firma. Zijn boekje : "Fr. Stübgen Lampenfabrik - A history of the Erfurt, Thuringia, Lamp Factory 1843 - 1945" bevat veel van de bovengenoemde historische informatie. Ook gaat mijn dank uit naar Dr. D. Bunk die enkele gaten in het verhaal gedicht heeft.


Aantekeningen aangaande HASAG in de Pressure Lamp Catalog:

De firma hield feitelijk op met bestaan in juni 1964 toen de Russen de fabriek ontmantelden. Al de machines en gereedschappen werden verscheept naar het Oost-Duitse MEWA in Beierfeld. Deze machines en mallen werden gebruikt voor de produktie van naoorlogse MEWA en BAT produkten.

De al reeds gemaakte onderdelen van overdruklampen werden verkocht aan Eugen Schatz in Zwitserland.
De naam HASAG werd gebruikt door MEWA en afgezien van de algehele toestand is het niet makkelijk om de verschillen aan te geven van voor- en naoorlogse HASAG produkten.
HASAG exporteerde oa. naar Eugen Schatz in Zwisterland waar het onder de naam "Schatz Hasaglampen" verkocht werd. Naar aanleiding van deze Zwitserse produkten lijkt het erop dat HASAG zowel komplete lampen als onderdelen verkocht heeft aan Schatz omdat sommige exemplaren duidelijk onderdelen hebben van zowel HASAG als Ditmar.
Bovenstaande is tot stand gekomen door informatie afkomstig van Ruedi Fischer en Dr D. Bunk.
Er is een na-oorlogse lamp gevonden met de label " VEB Leipziger Werke " ik neem aan dat dit exemplaar gemaakt na de Russische overname en voor de MEWA produktie.

Copyright © Neil A McRae 2002 Copyright vertaling © Wim Van Der Velden & Ralph Schoeneborn 2004 Oorspronkelijk gepubliceerd in 2002 als "The Tale of the Little Flying Mouse" in Light International (Volume 5 Number 2).



Tekst als PDF downloaden (200kB).


Terug / Back






The Tale of the Fledermaus - Hasag & BAT
By Neil McRae


First an apology. I am a Pressure lamp collector and researcher. I have a passing knowledge of stoves but that is mainly because a lot of lamp manufacturers also made stoves so there is a common interest in the companies who made these things that we collect and treasure. However my research base is lighting so please bear with me as this is a saga of company machinations but has to be told from the lamp researchers point of view as this is the only way I can do it.

A post war BAT No:3

Fledermaus is not just an opera but was also the trade logo of a lamp maker in Germany. In England this company marketed lanterns and stoves as BAT products. The saga of this logo and where it was used and by which company is a strange and convoluted one which has taken a lot of digging to sort out and even now I am not sure we have it exactly right but nevertheless I can give some idea of how it all happened and why. We start in the late 20s with an unhappy marriage.
After the Great War Germany had serious financial troubles and by the late 20s German industry was being forced into some previously unthinkable mergers and mutual projects. One such joint project was the patenting in 1927 and 1928 of a lantern. This is the well known Petromax lantern that has been used in most countries and copied in quite a few as well. The joint patentees were Four of Germany's major lamp and stove manufacturers. The four were :
J. Hirschhorn AktienGesellschaft,
Continental-Licht und ApparatebauGesellschaft,
Hugo Schneider AktienGesellschaft and
Ehrich & Grætz AktienGesellschaft.

Here I want to make a personal remark. The two patents show a lantern wich ISN'T the Petromax lantern! Problem is that THE petromax lantern doesn't exist (as a patent). The Petromax lantern is a developement of several lantern parts. The two patents: DE461698 and DE513988 are clear about this. Thanks go to Anton Kaim.

There were two other lamp manufacturers in Germany also making pressure products. These were Firma Stuebgen and Standard Licht AktienGesellschaft.
The companies we are interested in here are Hugo Schneider and Stuebgen but I digress.
There was obviously some financial manoeuvring going on and in 1928 Ehrich & Grætz appear to have bought out Hirschhorn. This gave Ehrich & Grætz two well known brand names. Their own Petromax brand and the Aida brand of Hirschhorn. So out of the joint project one of the four swallowed another so there were three. In the meantime Stuebgen and Standard seem to have kept a low profile and avoided aggressive take over bids. In 1935 Stuebgen used the Fledermaus as a trade name for the first time and a year later in 1936 registered BAT as a trade name.


An impression of the Hasag factory


Hugo Schneiders Hasag logo

Enter the bad guys.
In 1938 Germany is gearing up for war and there is pressure from the national government for efficiency and war production. The old family firm of Stuebgen is taken over by Hugo Schneider. So now The HASAG brand of Schneider and the BAT brand of Stuebgen are joined in the same company.
Bad Guys? Well yes.
After the second war was over and retribution was being handed out by the War Crimes Tribunal, justice was visited on Hugo Schneider, and this company was liquidated for war crimes. Specifically for the use of slave labour. So in theory we now have a couple of lapsed brands, HASAG and BAT. However some of the directors were not so indicted and the Stuebgen family, who were still managing the BAT works in Erfurt just outside Leipzig, managed to retire gracefully.
Now a little geography comes into the tale. The BAT works was in Erfurt which is just by Leipzig and only a few miles from the HASAG works. It seems that, liquidation notwithstanding, as the whine of the last bullets was fading away the workers at the HASAG and BAT factories, realising that only by selling product can they afford to buy food, come out of their shelters and begin lantern making again.

Also look at HASAG

Now we are in the Russian zone here and for a year or so there was much stripping of assets and a great deal of machinery was carted off to Russia.
I have heard that they took just about everything they could unbolt and move, including sanitary fittings and light bulbs.
They obviously did not get the tooling for the HASAG lanterns though because there is continuity of product from 1923 to the mid 50s from the same tooling being used in Eastern Germany. Now politics in the Communist style takes control of the lamp making business and all the lamp making machinery is gathered together in the old Feuerhand factory in Beierfeld which is another small town just outside Leipzig.


Hasag No:00

In 1949 the BAT brand surfaces again on a lantern.
I have in my collection four near identical lanterns. First a mid 20s PIFCO made by HASAG, second a WW2 military HASAG, third a Post WW2 MEWA, and fourth a post 1949 BAT. The same tooling was used to make all four.
There are some very minor alterations in the detail but the main stampings and castings are identical. Also I have seen several HASAG lanterns that should be pre 1945 but are in much too good condition to be that old, so I strongly suspect the East German factory was also using the HASAG brand until well into the 1950s.
During the Iron Curtain period simple economics forced trade through the curtain. The East German government badly needed western currency, so product was shipped to a West German Agent who then marketed the products in the west. In the mid 50s the English company Veritas was importing BAT product into the UK. So if you have a product stamped HASAG or BAT it is not a simple matter to say who made it. Depending on the age of the piece it could be any one of the several companies who owned the brand names at various times. I know this has not simplified matters but then history is rarely simple. Perhaps though it will give a little more interest to an otherwise ordinary product to know some of the background. At least I hope so.


Near Identical lanterns L-R - HASAG, MEWA, MEWA, BAT

Copyright © Neil A McRae 2002 Translation Copyright © Wim Van Der Velden & Ralph Schoeneborn 2004 Originally published 2002 as "The Tale of the Little Flying Mouse" by Light International (Volume 5 Number 2).



Additional note for BAT list in the Pressure Lamp Catalog

Fr. Stübgen began trading in 1843 making lighting and other domestic metal items.
The company logo of a Fledermaus (Literally "Flying Mouse" or Bat, in German) was first registered in 1892 and the trade name "FLEDERMAUS" in 1895. Then in 1904 the trade name CHAUVE-SOURIS (French for Bat) was registered. Both trade names were used for wick fed lighting for many years. The trade name BAT was patented in 1936 and I assume all the BAT branded lighting dates from after this.
The following year it seems that HASAG took over some control of the company because in 1937 the BAT trade mark was re-registered to Hugo Schneider. I have seen no evidence of any BAT pressure lighting from before 1938 so I assume all BAT branded pressure lighting dates from after the company came under the influence of Hugo Schneider AG.

From the Ironmonger advertising in 1938 it is obvious that some product was made before war broke out, but during the war years it does not seem likely that much if any pressure lighting was made because the factory was converted to manufacture munitions in 1940.

The Stübgen family, in the persons of Franz and Rudolf Stübgen, with their brother in law Walter Bender, continued to run the company until the end of the war although the company was probably completely taken over by HASAG by 1942.
After 1945 the factory was closed by the Russian authorities and all East German lamp production facilities were transferred to VEB-Mewa-Nirona-Feuerhand-Werke at the Feuerhand factory in Beierfeld. HASAG tooling was then used to produce both MEWA and later BAT branded products.

Most of the BAT brand lighting found is from this later period when the trade name was being used by the East German factory for export outside the Russian area of influence. Although not really relevant in a pressure lighting catalogue it is perhaps interesting to note that almost certainly wick fed hurricane lanterns were made by MEWA using pre 1945 Nier-Feuerhand tooling but marketed as BAT because the Feuerhand trade name was still claimed by the Nier family who had moved to the Western Zone in 1945.

See lists for HASAG and MEWA. I am grateful to Walter J. Stübgen, great-great-grandson of Friederich August Stübgen the founder of the company, for providing me with a copy of his booklet "Fr. Stübgen Lampenfabrik - A history of the Erfurt, Thuringia, Lamp Factory 1843 - 1945" which contains much of the historical information given above.

My thanks also to Dr D. Bunk who filled in a few gaps.


Note for HASAG list in the PLC.

This company effectively ceased to exist in June 1946 when the buildings and machinery were dismantled by the Russians. All the tooling was removed to Beierfeld and became part of the East German MEWA company. This tooling was used to make post WW2 MEWA and BAT products.

The inventory of manufactured parts for the pressure lanterns was bought by Eugen Schatz and exported to his works in Switzerland. The last three officers of the company in 1945 were Paul Budin, (committed suicide), Georg Mumme, (fled to the west and disappeared), and Hans Führer, (arrested by the allies, tried at Nürenberg over the matter of slave labour, and I believe convicted and executed).

The HASAG brand name continued to be used by MEWA and apart from condition it is not easy to distinguish between pre and post WW2 product. HASAG product was exported to Switzerland where it was marketed by Eugen Schatz as "Schatz Hasaglampen".

It appears from the Swiss product that HASAG exported parts as well as complete lamps as some Swiss examples have been found incorporating parts from two or more manufacturers, such as HASAG and Ditmar. The above list has been considerably revised and extended from information supplied by Ruedi Fischer. The notes on the demise of the company in 1945-1946 are from information supplied by Dr Detlef Bunk. One example of a post WW2 Hasag lantern has been found with a decal stating "Leipziger Werke VEB" I assume this was produced in the period after the Russian take over and before the introduction of the MEWA brand.

Copyright © Neil A McRae 2002 Translation Copyright © Wim Van Der Velden & Ralph Schoeneborn 2004 Originally published 2002 as "The Tale of the Little Flying Mouse" by Light International (Volume 5 Number 2).



Text as PDF downloaden (200 kB).


Terug / Back






Die Geschichte der Fledermaus HASAG und BAT
von Neil McRae

Übersetzt von Dr. R. Schoeneborn

Zuerst einmal eine Entschuldigung: Eigentlich bin ich Sammler und forsche über Drucklampen. Ich habe ein ganz passables Wissen über Kocher, das daher rührt, dass eine Menge Lampenfirmen auch diese Dinge hergestellt haben, die wir sammeln und bewahren. Meine Recherche basiert auf der Beleuchtung, also verzeihen Sie mir, dass diese Firmengeschichte vom einzigen mir möglichen Standpunkt, dem des Lampensammlers gesehen wird.

Ein Nachkriegs BAT No. 3

Fledermaus ist nicht nur eine Oper, sondern war auch der Markenname eines Lampenherstellers in Deutschland. In England vermarktete diese Firma Laternen und Kocher unter BAT. Die Geschichte dieses Logos, wo und von wem es benutzt wurde, ist schwierig und verworren, es bedurfte tiefgehender Nachforschungen und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir sie genau erfasst haben, aber ich kann zumindest einige Ideen wiedergeben, wie und warum es sich so ergeben hat. Wir beginnen in den späten Zwanzigern mit einer unglücklichen "Heirat".

Nach dem 1. Weltkrieg hatte Deutschland ernsthafte finanzielle Probleme und in den späten zwanziger Jahren wurde die Industrie zu vorher undenkbaren Verschmelzungsprozessen und Veränderungsprojekten gezwungen.
Eines dieser gemeinsamen Projekte war das Patentverfahren für eine Laterne in den Jahren 1927 und 1928. Es handelt sich hierbei um die sehr bekannte Petromax Laterne, die in den meisten Ländern benutzt und in vielen auch kopiert wurde.
Die gemeinsamen Patentnehmer waren vier der bedeutendsten Lampen- und Kocherfabrikanten. Die 4 waren J. Hirschhorn Aktien-Gesellschaft, Continental-Licht und Apparatebau Gesellschaft, Hugo Schneider Aktien-Gesellschaft und Ehrich & Grætz Aktien-Gesellschaft. Es gab noch 2 weitere Lampenfabrikanten in Deutschland, die solche Kocher und Drucklaternen hergestellt haben.

Hier möchte ich eine persönliche Aufmerkung machen:
Die zwei Patente bescheiben EINE laterne nicht DIE Petromax Laterne. Problem ist das DIE Pertomax nicht existiert (in ein Patent). Die zwei patente: DE461698 und DE513988 sind in dieser Sache deutlich. Mit dank an: Anton Kaim.

Diese waren die Firma Stuebgen and Standard Licht AktienGesellschaft. Die Firmen, um die es hier geht, sind Hugo Schneider und Stübgen, aber ich muss etwas ausholen. Es gab offensichtlich einige Finanzmanöver und im Jahre 1928 kaufte Ehrich und Graetz offenbar Hirschhorn auf.
So gelangte E&G an zwei bekannten Markennamen, ihre eigene PETROMAX und AIDA von Hirschhorn. So verschmolzen die vier Firmen zu dreien. In der Zwischenzeit hatten Stübgen und Standard schwache Bilanzen und vermieden gerade so die Übernahme.
1935 benutze Stübgen die Fledermaus als Markenzeichen zum ersten Mal und ein Jahr später in 1936 wurde BAT als Markenzeichen registriert.


Eine Firmenansicht der HASAG Werke


Hugo Schneiders HASAG LOGO

Die Bösen kommen an die Macht.
1938 rüstet Deutschland auf und die Regierung fordert gesteigerte Produktivität und Kriegsproduktion. Der alte Familienbetrieb von Stübgen wird von Hugo Schneider übernommen. So kommt es dazu, dass das Markenzeichen HASAG von Schneider und BAT zur gleichen Firma gehören.v - Die Bösen? Nun, ja.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Firma Hugo Schneider auf Grund von Kriegsverbrechen, vor allem wegen des Einsatzes von Zwangsarbeitern, liquidiert. So kommt es, dass wir theoretisch 2 verwaiste Marken haben: HASAG und BAT.
Einige Direktoren und die Stübgen Familie, die immer noch die BAT Werke in Erfurt abseits von Leipzig betrieben, wurden nicht angeklagt und konnten einigermaßen ehrenvoll in den Ruhestand gehen.

Jetzt kommt ein bisschen Geographie in die Geschichte. Die BAT Werke waren in Erfurt nur einige Meilen von den HASAG Werken entfernt. Es scheint so, dass die Arbeiter, ungeachtet der Liquidation, nach einigem Jammern zur Überzeugung gekommen sind, dass sie nur durch den Verkauf von Produkten in der Lage sein würden, sich zu ernähren und dann mit der Lampenfabrikation erneut angefangen haben.

Sehe auch HASAG

Wir befinden uns jetzt in der russischen Zone und über ein Jahr hinweg wurde ein Großteil von Maschinen nach Russland transportiert. Ich habe gehört, dass alles, was nicht niet- und nagelfest war, sogar Wasserhähne und Glühlampen, abtransportiert wurde.
Offensichtlich aber nicht die Werkzeuge für die HASAG Laternen, denn es gibt eine kontinuierliche Fertigung von 1923 bis in die Mitte der fünfziger Jahre mit den in Ostdeutschland benutzten Werkzeugen. Jetzt übernimmt die Politik in kommunistischer Manier die Kontrolle des Lampengeschäftes und die gesamte Produktion wird in der alten Feuerhand Fabrik in Beierfeld, einer anderen kleinen Stadt Nahe Leipzig, zusammengelegt.


Hasag No:00

1949 erscheint die BAT Marke wieder auf einer Laterne.
Ich besitze in meiner Sammlung 4 fast identische Laternen. Erstens eine Mitte der Zwanziger entstandene PIFCO hergestellt von HASAG, zweitens eine HASAG aus der Produktion während des 2. Weltkrieges, drittens eine MEWA aus der Nachkriegsproduktion und viertens eine BAT aus der Zeit nach 1949.
Bei der Produktion aller vier Lampen wurden die gleichen Werkzeuge benutzt. Es gibt ein paar kleine Detailänderungen, aber die hauptsächlichen Druck- und Gussformen sind identisch.
Auch habe ich einige HASAG Laternen gesehen, die aus der Zeit vor 1945 hätten sein können, sie waren aber in einem zu guten Zustand, um so alt zu sein. Deshalb habe ich den Verdacht, dass die Ostdeutsche Firma auch die HASAG Marke bis in die fünfziger Jahre benutzt hat.
Während der Zeit des eisernen Vorhangs war die Wirtschaft gezwungen, durch den Vorhang Handel zu betreiben. Die ostdeutsche Regierung benötigte westliche Devisen, so wurden Waren zu westlichen Händlern geschickt, die die Waren dann im Westen vermarkteten. Mitte der fünfziger Jahre importierte die englische Firma Veritas BAT Produkte nach Großbritannien.
So ist es nicht einfach, an Hand der Marke HASAG oder BAT zu sagen, wer das Produkt hergestellt hat. Abhängig vom Alter des Stückes kann es irgendeine der Firmen gewesen sein, die die Marke zu verschiedenen Zeiten besessen hat. Ich weiß, dass dies die Sache nicht vereinfacht, aber Geschichte ist selten einfach. Vielleicht gelingt es dadurch, an einem ordinären Produkt mehr Interesse zu wecken, wenn man mehr über seinen Hintergrund weiß. Ich hoffe es jedenfalls.


Nahezu identische Laternen von links nach rechts HASAG, MEWA, MEWA, BAT
Copyright © Neil A McRae 2002 Überstezung Copyright © Wim Van Der Velden & Ralph Schoeneborn 2004 Erste Veröffentlichung 2002 als "The Tale of the Little Flying Mouse" in Light International (Volume 5 Number 2).



Bemerkung zu BAT Eintrag im PLC (Pressure Lamp Catalog)

Fr. Stübgen begann im Jahre 1843 seine Geschäftstätigkeit mit der Fabrikation von Beleuchtungsgegenständen und anderen metallenen Haushaltwaren.
Das Firmenlogo einer Fledermaus (Übersetzung für Flying Mouse oder BAT in Deutsch) wurde erstmalig im Jahre 1892 registriert, der Markenname "Fledermaus" folgte 1895.
Dann folgte im Jahre 1904 der Markenname CHAUVE SOURIS (französisch für BAT). Beide Namen wurden viele Jahre für Dochtlampe benutzt. Die Marke BAT wurde 1936 geschützt und ich vermute, alle mit BAT bezeichneten Lampen stammen aus der Zeit danach.
Im darauf folgenden Jahr scheint die HASAG ein Stück weit die Kontrolle über die Firma übernommen zu haben, denn die BAT Marke wurde erneut registriert, diesmal für HUGO SCHNEIDER.

Ich habe keinerlei Auffälligkeiten an den mit BAT bezeichneten Drucklampen aus der Zeit vor 1938 gesehen und denke daher, dass alle Drucklampen mit BAT Marke aus der durch die HUGO SCHNEIDER AG beeinflussten Periode stammen.
Aus einer Anzeige im IRONMONGER von 1938 wird klar, dass dieses Produkt vor Kriegsbeginn fabriziert wurde; während des Krieges wurden, wenn überhaupt, nur wenige Lampen hergestellt, da die Fabrik 1940 auf Munitionsproduktion umgestellt wurde.
Die Familie Stübgen, nämlich Franz und Rudolf Stübgen zusammen mit ihrem Schwager Walter Bender, führte die Firma bis zum Ende des Krieges, obwohl die Firma 1942 wahrscheinlich komplett von HASAG übernommen wurde.

Nach 1945 wurde die Firma von den russischen Verantwortlichen geschlossen und die komplette ostdeutsche Lampenproduktionsanlage wurde zu den VEB MEWA-NIRONA-FEUERHAND-WERKEN in die Fabrik der Feuerhand nach Beierfeld verlegt.
HASAG Werkzeuge wurde benutzt um mit MEWA und später mit BAT bezeichnete Lampen zu fertigen. Die meisten der gefundenen BAT Lampen sind aus der Zeit als der Markenname von der Ostdeutschen Firma für den Export außerhalb der russischen Besatzungszone benutzt wurde.

Obwohl es im Zusammenhang eines Drucklampenkataloges nicht unbedingt relevant ist, ist es interessant zu erwähnen, dass auch bestimmte Sturmlaternen von der MEWA unter Verwendung von Maschinen der Firma Feuerhand aus der Zeit vor 1945 mit BAT bezeichnet wurden, da der Markenname Feuerhand noch im Besitz der Familie Nier war, die 1945 in die westliche Besatzungszone ging.
Siehe Liste für HASAG und MEWA. Ich danke Walter J. Stübgen, Ur Ur Enkel von Friedrich August Stübgen, dem Firmengründer, für die Überlassung einer Kopie seiner Broschüre "Fr. Stübgen Lampenfabrik - A history of the Erfurt, Thuringia, Lamp Factory 1843 - 1945", die viele der oben angegebenen historischen Informationen enthält.

Mein Dank gilt auch Dr. D. Bunk, der noch bestehende Wissenslücken gefüllt hat.

Copyright © Neil A McRae 2002

Überstezung Copyright © Wim Van Der Velden & Ralph Schoeneborn 2004
Erste Veröffentlichung 2002 als "The Tale of the Little Flying Mouse" in
Light International (Volume 5 Number 2).


Bemerkungen zu HASAG Auflistung in PLC (Pressure Lamp Catalog) 2004.

Diese Firma hörte im Juni 1946 auf zu existieren, nachdem die Russen Gebäude und Maschinen demontierten. Die Werkzeuge wurden nach Beierfeld verlagert und wurden Teil der ostdeutschen MEWA, sie wurden in der Nachkriegszeit zur Herstellung von MEWA und BAT Produkten genutzt.
Der Bestand an produzierten Teilen für Drucklampen wurde von Eugen Schatz gekauft und in seine Fabrik in der Schweiz exportiert Die letzten 3 Angestellten der Firma waren 1945 Paul Budin (beging Selbstmord), Georg Mumme (floh in den Westen und tauchte unter) und Hans Führer (verhaftet von den Alliierten, angeklagt in Nürnberg wegen der Beschäftigung von Zwangsarbeitern und wahrscheinlich verurteilt und exekutiert).

Der Markenname HASAG wurde von der MEWA weiterverwendet und deshalb ist es nicht leicht, zwischen Vor- und Nachkriegsprodukten zu unterscheiden. HASAG Produkte wurden in die Schweiz exportiert und von Eugen Schatz als "Schatz Hasaglampen" bezeichnet. Es lässt sich sagen, dass HASAG sowohl ganze Lampen als auch Teile exportiert hat, da in manchen Schweizer Lampen Teile von 2 und mehr Herstellern gefunden wurden wie HASAG und Ditmar.
Die o.a. Liste wurde sorgfältig überarbeitet und durch Informationen von Ruedi Fischer ergänzt. Die Informationen über das Ende der Firma in 1945-1946 wurden von Dr. Detlef Bunk geliefert. Ein Bespiel einer Nachkriegs-HASAG-Laterne wurde gefunden mit einem Typenschild "Leipziger Werke VEB" Ich vermute, dass sie in der Zeit nach der russischen Übernahme vor der Einführung der MEWA Marke hergestellt wurde.

Copyright © Neil A McRae 2002

Überstezung Copyright © Wim Van Der Velden & Ralph Schoeneborn 2004
Erste Veröffentlichung 2002 als "The Tale of the Little Flying Mouse" in
Light International (Volume 5 Number 2).


Tekst als PDF downloaden (200kB).